Portfolio

Raviky Fotografie Disclaimer

Scroll omlaag
Terug naar start

Raviky Fotografie Disclaimer

Disclaimer Raviky Fotografie

Disclaimer Raviky Fotografie

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website Raviky Fotografie. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Raviky Fotografie. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze disclaimer na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto’s, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Raviky Fotografie of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Raviky Fotografie de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er onder meer toe:

– De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
– Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
– De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
– De website niet te gebruiken voor posting van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Raviky Fotografie te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger

Aansprakelijkheid van Raviky Fotografie

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Raviky Fotografie staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Raviky Fotografie is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Raviky Fotografie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Laatste wijziging 12-03-2023

01.